YAB Datuk Amar Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg
Chairman
Chief Minister of Sarawak
YB Datuk Amar Douglas Uggah anak Embas
Deputy Chairman
Deputy Chief Minister of Sarawak
YBhg. Dato Sri Ahmad Tarmizi Bin Haji Sulaiman
State Financial Secretary

YBhg. Datu Dr. Wan Lizozman Bin Wan Omar
Permanent Secretary, Ministry of Urban Development and Natural Resources

YBhg. Sr Zaidi Bin Haji Mahdi
Director of Land and Survey Sarawak

YB Datuk Roland Sagah Wee Inn
Members

YB Datuk Haji Len Talif Salleh
Members

YBhg. Datu Ir. Hj Zuraimi Bin Hj Sabki
Members

YBhg. Tan Sri Datuk Amar (Dr.) Haji Abdul Aziz Dato’ Haji Husain
Chairman

YBhg. Datu Sajeli Bin Kipli
Director

YBhg. Datu Haji Mohamad Abu Bakar bin Marzuki
Director

YBhg. Datu Dr. Haji Wan Lizozman bin Wan Omar
Director

Yang Arif Datuk Talat Mahmood bin Abdul Rashid
Director

YBhg. Dr. Muhammad Abdullah bin Zaidel
Director

Puan Hasmawati binti Sapawi
Director